A PART OF :
  • Central location.

    We assist in Askøy

    and the greater Bergen region.

    Phone
    56 14 51 01

VED DØDSFALL

I tiden etter dødsfallet har inntruffet er det mange spørsmål som melder seg. Vi er behjelpelige med alt det praktiske i forbindelse med dødsfallet. Ta kontakt med oss på vår døgnbemannede vakttelefon for råd og veiledning. Vår hentetjeneste er også i beredskap hele døgnet.

Begravelse eller bisettelse?

Begravelse betegner seremoni som avsluttes med at kisten senkes i jorden, og bisettelse betegner seremoni som etterfølges av kremasjon. Begrepet gravferd er en fellesbetegnelse for begge gravferdsformene. Gravferd, enten ved kistebegravelse eller kremasjon, skal etter Gravferdsloven skje innen 10 virkedager etter dødsfallet. I spesielle tilfeller kan man søke Gravferdsforvaltningen om utsettelse av gravferden, og dersom aktuelt er vi behjelpelige med dette. Seremonien kan avholdes i en kirke, et kapell eller et annet egnet lokale. I enkelte tilfeller har avdøde selv uttrykt spesielle ønsker for egen gravferd. Dette bør respekteres, samtidig som gravferden først og fremst er til for de etterlatte, og det er viktig at også deres behov for å ta farvel ivaretas.

Gravsted

Gravplassene er minnesmerker over mennesker som har stått oss nær, og over generasjonene før oss. Man kan gå til gravstedet for ro, og for å minnes dem man er glad i. Alle har rett til en fri grav i sin hjemstedskommune, og gravplassene er åpen for alle, uansett religion eller livssyn. Som en hovedregel står man fritt til å velge hvilken gravplass i avdødes hjemstedskommune man ønsker å benytte. Imidlertid er enkelte gravplasser i Bergen forbehold de som sogner til den aktuelle gravplassen. Vi har oversikt over hvilke gravplasser dette til en hver tid gjelder. Dersom det er ønskelig med gravsted i en annen kommune enn avdødes hjemstedskommune, er dette mulig. De lokale kirkelige fellesråd som administrerer disse gravplassene krever utenbysavgifter for dette. Vi har nærmere oversikt over dette. Frigrav/enkeltgrav er en grav med plass til en kiste. Den er fri for betaling i 20 år. I slike graver er det på et senere tidspunkt mulig å sette ned urne(r), dersom ansvarlig for gravferden ønsker dette. Festegrav/dobbelt gravsted er en enkeltgrav med en festet (reservert) grav ved siden av. Da er det plass til to kister. Også i et slikt gravsted er det mulig å sette ned urne(r).

Kuttet tekst for å få plass på en side i anledning denne skissen,,,