Arv og skifte

Ved dødsfall, bør den som skal være ansvarlig for gravferden snarest ta kontakt med et begravelsesbyrå. Dødsfallet skal alltid meldes til Tingretten i det distriktet der avdøde bodde og/eller døde, og evt. til lensmannen i lensmannsdistriktet.

Vi melder dødsfallet til Tingretten/Lensmann, slik at det offentlige registrerer dødsfallet og videresender det til andre offentlige kontorer.

2

Det finnes flere ulike skifteformer og attesttyper. Hva som er aktuelt for deg/dere, avhenger av hvem som er arvinger, og hva boets formue og gjeld er. For å få uskifteattest, må gjenlevende ektefelle eller samboer med felles barn, fylle ut “Melding om uskiftet bo”. For å få skifteattest må arvingene fylle ut skjemaet “Erklæring om privat skifte av dødsbo”. Offentlige skifte er et alternativ til privat skifte, dersom ingen av arvingene vil overta ansvaret for avdødes gjeld, eller hvis arvingene er uenige om hvordan boet skal skiftes. Da oppnevnes en advokat som bobestyrer, og bobestyrerens honorar betales av arvingene.

Både uskifte og privat skifte forutsetter at gjenlevende ektefelle, eller minst en av arvingene, personlig påtar seg ansvaret for å dekke avdødes gjeld. Hvis det viser at gjelder er større enn formuen, må de som har overtatt ansvaret, selv dekke underskuddet. Er man i tvil om hva avdøde etterlater seg av formue og gjeld, kan man få en fullmakt til å gjøre undersøkelser. For å få en fullstendig oversikt over gjeld, kan man be tingretten utstede et proklama.

Proklama er en kunngjøring som rykkes inn i Norsk Lysingsblad og lokalavisen hvor avdøde bodde. I kunngjøringen gis kreditorene får en frist på 6 uker til å melde krav mot avdøde. Krav som ikke meldes innen den fastsatte frist bortfaller. Proklamaet gjelder ikke pantekrav eller skatte- og avgiftskrav. Dersom boet ønskes overtatt til privat skifte, må arvingene påta seg ansvaret for avdødes gjeld. Det kan av ulike grunner være uklart hvor stor gjeldsbyrden er. For å få en avklaring før gjeldsansvaret overtas, kan arvingene be byfogdembete utstede preklusivt proklama. Proklama kan også utstedes etter at arvingene har påtatt seg gjeldsansvaret, men da må arvingene gjøre det selv. Formålet vil da være å unngå at nye krav fremmes etter at arvingene har fordelt verdiene mellom seg.

Møte med tingretten / lensmannskontor / skiftemyndighet
Det kan være hensiktsmessig å avtale et møte med tingretten, slik at dere kan diskutere hva som videre skal skje med den avdødes eiendeler og formue. I Bergen kommune er det Bergen tingrett som håndterer dødsbo/booppgjør ved dødsfall, og i Askøy kommune er det Askøy lensmannskontor som er skiftemyndighet. På møtet kan du blant annet bli spurt om avdødes familieforhold, eiendeler, gjeld og testamente. Du bør ta med deg avdødes testamente, eventuell ektepakt og dokumentasjon som viser avdødes gjeld og eiendeler.

Mer informasjon hos Hordaland Tingrett