Trygdeytelser

Behovsprøvd gravferdsstønad

Vi er behjelpelige med søknad om gravferdsstønad og båretransport. Gravferdsstønaden er behovsprøvd, og det kan gis opp til kr 26.011,- til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden (sats per 1. januar 2022). For å kunne søke, må avdøde ha vært medlem av Folketrygden. Dersom avdøde var over 18 år, blir tillegg avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp o.l. som blir utbetalt som følge av dødsfallet. Dersom avdøde var under 18 år, gis det uavkortet gravferdsstønad opp til kr 26.011,- til dekning av utgifter til gravferden. Dersom avdøde mottok pensjon fra Folketrygden, blir den utbetalt for dødsmåneden. Det er særlige regler når dødsfallet skyldes yrkesskade.

Båretransport

Når et medlem i Folketrygden dør i Norge, og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 kilometer, blir nødvendige utgifter til transport dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det sted avdøde var bosatt. De nødvendige utgiftene dekkes ut over en egenandel på kr 2.601,- (sats per 1. januar 2022). Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge.

Andre stønader og pensjoner

I noen tilfeller kan det være aktuelt å undersøke med fagforeninger, begravelseskasser o.l., som utbetaler gravferdsbidrag til sine medlemmer, og i noen tilfeller også for medlemmets ektefelle.

Enkelte fagforeninger har en ordning med gravferdsstønad for sine medlemmer. For å få beløpet utbetalt fordres vanligvis medlemsbok, skifteattest og dødsattest. Vær oppmerksom på at det i enkelte organisasjoner er en foreldelsesfrist på tre måneder for å kreve gravferdsstønad. Gjenlevendepensjon og barnepensjon fra NAV må man selv søke om.

Lenke til NAVs informasjonsside NAV: Ytelser ved dødsfall

Lenke til Folketrygdlovens kapittel 7 Folketrygdloven – Stønad ved gravferd