EN DEL AV :
  • Sentral beliggenhet.

    Bistår på Askøy,

    i Bergen og omegn.

    Døgnåpen telefon
    56 14 51 01

GRAVSTED

Gravplassene er minnesmerker over mennesker som har stått oss nær, og over generasjonene før oss. Man kan gå til gravstedet for ro, og for å minnes dem man er glad i.

Alle har rett til en fri grav i sin hjemstedskommune, og gravplassene er åpen for alle, uansett religion eller livssyn. Som en hovedregel står man fritt til å velge hvilken gravplass i avdødes hjemstedskommune man ønsker å benytte. Imidlertid er enkelte gravplasser i Bergen forbehold de som sogner til den aktuelle gravplassen. Vi har oversikt over hvilke gravplasser dette til en hver tid gjelder. Dersom det er ønskelig med gravsted i en annen kommune enn avdødes hjemstedskommune, er dette mulig. De lokale kirkelige fellesråd som administrerer disse gravplassene krever utenbysavgifter for dette. Vi har nærmere oversikt over dette.

Ulike typer gravsteder

Frigrav/enkeltgrav er en grav med plass til en kiste. Den er fri for betaling i 20 år. I slike graver er det på et senere tidspunkt mulig å sette ned urne(r). Etter 25 år (fredningstid) kan det være mulig med kistegravlegging i en slik grav igjen.

Festegrav/dobbelt gravsted er en enkeltgrav med en festet (reservert) grav ved siden av. Da er det plass til to kister. Også i et slikt gravsted er det mulig å sette ned urne(r). For festegraven må det betales festeavgift, mens graven som brukes er en frigrav i 20 år. Vi har oversikt over gjeldende festeavgift.

Urnegrav er fri for betaling i de 20 årene etter at første urne er satt ned. I en urnegrav er det mulig å sette ned 4 urner.

Minnelund/anonym grav: I de fleste kommuner kan urnen settes ned i en minnelund, som er et anonymt gravsted, det vil si at man ikke kan opprette et gravminne. Minnelund er ofte innenfor et eget område på gravplassen, og plasseringen av den enkelte urne er ikke kjent for andre enn gravplassmyndigheten. På minnelund er det et felles gravminne for samtlige som er gravlagt der.

Navnet minnelund: Ved enkelte gravplasser er det opprettet navnet minnelund. Navn og dato for de enkelte gravlagte i minnelunden inngraveres på et felles minnesmerke. På Skiftesvik gravplas på Askøy er det opprettet navnet minnelund, og her settes navneplate med navnet til avdøde på et felles gravminne. Her er det mulig med både kistegrav og urnegrav. Askøy Kirkelige Fellesråd har laget en informasjonsbrosjyre om navnet minnelund på Skiftesvik gravplass. Brosjyren er tilgjengelig her (PDF). I Bergen er det opprettet navnet minnelund på Åsane gravplass og Fana gravplass.